Статут закладу


ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

Від 29.11.2019 № 2041       46 сесія 7 скликання              м. Вінниця

Про створення КОМУНАЛЬНОГО

ЗАКЛАДУ «ГІМНАЗІЯ № 24

ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ» та

затвердження його Статуту

З метою задоволення освітніх потреб мешканців Вінницької міської об’єднаної територіальної громади, відповідно до частини 1 статті 13, частин 6, 8 статті 22, частин 2, 5 статті 25 Закону України «Про освіту», частин 1, 2 статті

8, частини 1 статті 9, частини 3 статті 10, частини 1 статті 11,  частини 2 статті

25  Закону України «Про загальну середню освіту», статті 87 та статті 89 Цивільного кодексу України, керуючись пунктом 30 частини 1 статті 26, статтею 32, частиною 1 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Створити КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ГІМНАЗІЯ № 24 ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ» (скорочене найменування – КЗ «ГІМНАЗІЯ № 24 ВМР»), місцезнаходження: 21037, Вінницька область, місто Вінниця, вулиця Анатолія Бортняка, будинок 3.          
 2. Затвердити Статут КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ГІМНАЗІЯ № 24 ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ» згідно з додатком. 
 3. Визначити уповноваженим органом управління КОМУНАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ «ГІМНАЗІЯ № 24 ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ»  — департамент освіти Вінницької міської ради.
 4. Доручити директору КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ГІМНАЗІЯ № 24   ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ» звернутися в органи державної реєстрації для здійснення державної реєстрації створення КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ГІМНАЗІЯ № 24 ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ».
 5. Департаменту фінансів міської ради та департаменту освіти міської ради щорічно передбачати видатки по галузі «Освіта» на утримання КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ГІМНАЗІЯ № 24 ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ».
 6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань освіти, культури, молоді, фізкультури та спорту             ( О.Алекса). 

Міський голова                                                                                      С. Моргунов Додаток  до рішення міської ради 

від 29.11.2019 № 2041

Затверджено: Вінницька міська рада рішення № 2041 від 29.11.2019 

СТАТУТ

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

«ГІМНАЗІЯ № 24  ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ»

м. Вінниця

2019 рік

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ГІМНАЗІЯ № 24 ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ» — заклад загальної середньої освіти (далі – заклад), є комунальною власністю Вінницької міської об’єднаної територіальної громади, що забезпечує потреби громадян у здобутті базової середньої освіти.

1.2. Повне найменування – КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ГІМНАЗІЯ № 24 ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ», скорочене найменування КЗ «ГІМНАЗІЯ № 24 ВМР». 

 1.3. Засновником (власником) закладу є Вінницька міська рада. Орган управління — Департамент освіти Вінницької міської ради.

1.4. Місцезнаходження закладу: 21037, Вінницька область, місто Вінниця, вулиця Анатолія Бортняка, будинок 3.

1.5. Заклад у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», іншими законодавчими актами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, актами Кабінету Міністрів України, наказами галузевого Міністерства, актами місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування та цим Статутом.

1.6. Головним завданням закладу є забезпечення реалізації права громадян на доступність та безоплатність здобуття базової середньої освіти, формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, а також створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство.

1.7. Заклад є юридичною особою з моменту його державної реєстрації, має гербову печатку, штамп, бланки зі своєю назвою, рахунки, відкриті в органах Державної казначейської служби України, самостійний баланс. 

1.8. Тип закладу визначений Законом України «Про загальну середню освіту» та реалізує освітні програми на двох рівнях загальної середньої освіти:  І ступінь (1-4 класи) — термін навчання 4 роки;

II ступінь (5-9 класи) — термін навчання 5 років.

1.9. Заклад діє на підставі цього Статуту та чинного законодавства України.

1.10. Класи у закладі формуються за погодженням з департаментом освіти Вінницької міської ради згідно з нормативами їх наповнюваності, встановленими законодавством, з урахуванням наявності приміщень, що відповідають санітарно-гігієнічним вимогам для здійснення освітнього процесу, та відповідно до кількості поданих заяв про зарахування до закладу. Мережа класів та їх наповнюваність у закладі затверджується виконавчим комітетом Вінницької міської ради.  

1.11. Відповідно до поданих заяв, заклад визначає потребу у створенні груп продовженого дня, згідно з нормативами їх наповнюваності, та погоджує їх кількість із департаментом освіти Вінницької міської ради. Кількість груп продовженого дня та їх наповнюваність затверджується виконавчим комітетом Вінницької міської ради.  

1.12. За погодженням з департаментом освіти Вінницької міської ради заклад визначає потребу у створенні класів з поглибленим вивченням предметів, спеціальних та інклюзивних класів для навчання дітей з особливими освітніми потребами, їх мережа затверджується виконавчим комітетом Вінницької міської ради.  

1.13. Індивідуальне навчання та навчання екстерном у закладі організовуються відповідно до положень про індивідуальне навчання та екстернат у системі загальної середньої освіти, затверджених галузевим Міністерством.

1.14. Поділ класів на групи для вивчення окремих предметів у закладі здійснюється згідно з нормативами, встановленими галузевим Міністерством.

ІІ. ЗАРАХУВАННЯ УЧНІВ ДО ЗАКЛАДУ ТА ЇХ ВІДРАХУВАННЯ

2.1. Органи місцевого самоврядування закріплюють за закладом відповідну територію обслуговування і до початку навчального року беруть на облік учнів, які мають його відвідувати.

2.2. Зарахування учнів до всіх класів закладу здійснюється, як правило, відповідно до території обслуговування до початку навчального року за наказом директора закладу.

2.3. Директор закладу зобов’язаний вжити заходів до ознайомлення дітей та їх батьків або осіб, які їх замінюють, з порядком зарахування до закладу, його Статутом, правилами внутрішнього розпорядку та іншими документами, що регламентують організацію освітнього процесу.

Для зарахування учня до закладу батьки або особи, які їх замінюють, подають заяву, копію свідоцтва про народження дитини, медичну довідку встановленого зразка, особову справу (крім дітей, які вступають до першого класу) і відповідний документ про освіту (крім учнів 1 класу).

До першого класу зараховуються, як правило, діти з шести років.

2.4. Іноземці та особи без громадянства зараховуються до закладу відповідно до законодавства та міжнародних договорів.

2.5. Переведення учнів закладу до наступного класу здійснюється у порядку, встановленому галузевим Міністерством.

У разі вибуття учня за межі України батьки або особи, які їх замінюють, подають до закладу заяву із зазначенням причини вибуття.

У разі переходу учня до іншого навчального закладу для здобуття загальної середньої освіти у межах міста батьки або особи, які їх замінюють, подають до закладу заяву із зазначенням причини переходу та довідку, що підтверджує факт зарахування дитини до іншого навчального закладу.

ІІІ.  ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

3.1. Освітній процес у закладі здійснюється відповідно до освітньої програми закладу, сформованої на основі типових освітніх програм, яка передбачає досягнення учнями результатів навчання, визначених Державними стандартами. 

3.2. Освітня програма закладу, сформована на основі Типової освітньої програми, схвалюється педагогічною радою закладу та затверджується директором.

Заклад освіти може використовувати інші освітні програми, затверджені Державною службою якості освіти.

3.3. На основі освітньої програми закладом складається та затверджується навчальний план, що конкретизує організацію освітнього процесу.

3.4. Заклад забезпечує відповідність рівня загальної середньої освіти державним стандартам освіти.

3.5. Заклад працює за навчальними програмами, підручниками, посібниками, що мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки України.

3.6. Заклад обирає форми, засоби і методи навчання та виховання відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» та цього Статуту з урахуванням специфіки закладу та інших особливостей організації освітнього процесу.

3.7. Освітній процес у закладі здійснюється за інституційною (очною (денною) та індивідуальною (екстернатна, сімейна, педагогічний патронаж) формами навчання. 

3.8. Заклад може виконувати освітні програми і надавати платні послуги на договірній основі згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України.

3.9. Навчальний рік у закладі починається 1 вересня і закінчується не пізніше 1 липня наступного року.

3.10. Структура навчального року (тривалість навчальних занять, поділ на чверті, семестри) та режим роботи встановлюються закладом у межах часу, передбаченого освітньою програмою.

3.11. Загальна тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менш як 30 календарних днів.

3.12. Тривалість уроків у закладі становить: у 1-х класах — 35 хвилин, у 2-4х класах — 40 хвилин, у 5-9-х — 45 хвилин.

3.13. Для учнів 5-9-х класів допускається проведення підряд двох уроків під час лабораторних і контрольних робіт, написання творів, а також уроків трудового навчання. 

У 8-9-х класах закладу з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів допускається проведення підряд двох уроків з одного предмета інваріантної та варіативної частини.

3.14. Заклад може обрати інші, крім уроку, форми організації освітнього процесу. Різниця в часі навчальних годин перших-четвертих класів обов’язково обліковується і компенсується проведенням додаткових, індивідуальних занять та консультацій з учнями.

3.15. Тривалість перерв між уроками встановлюється з урахуванням потреби в організації активного відпочинку і харчування учнів, але не менш як 10 хвилин, великої перерви (після другого або третього уроку) — 20 хвилин. 

3.16. Розклад уроків складається відповідно до навчального плану закладу з дотриманням педагогічних та санітарно-гігієнічних вимог і затверджується директором закладу.

3.17. Відволікання учнів від навчальних занять для провадження інших видів діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством).

3.18. Залучення учнів до видів діяльності, не передбачених освітньою програмою та навчальним планом закладу, дозволяється лише за їх згодою та згодою батьків або осіб, які їх замінюють.

3.19. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням вимог освітніх програм та індивідуальних особливостей учнів.

IV. ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ

4.1. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів закладу визначаються галузевим Міністерством.

4.2. Облік навчальних досягнень учнів протягом навчального року здійснюється у класних журналах, інструкції про ведення яких затверджуються галузевим Міністерством. Результати навчальної діяльності за рік заносяться до особових справ учнів.

4.3. У 1-3-х класах здійснюється формувальне оцінювання учнів. У наступних класах оцінювання здійснюється відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів.

4.4. В закладі можуть виставлятися оцінки за поведінку: «Зразкова», «Добра», «Задовільна», «Незадовільна». До додатків до документів про освіту зазначені оцінки не виставляються.

4.5. Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили 4-й, 9й класи, вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації. Зміст, форми і порядок проведення державної підсумкової атестації визначаються і затверджуються галузевим Міністерством. В окремих випадках учні за станом здоров’я або з інших поважних причин можуть бути звільнені від державної підсумкової атестації у порядку, що встановлюється галузевим Міністерством та Міністерством охорони здоров’я.

4.6. Поточне та підсумкове оцінювання знань учнів та вибір їх форм, змісту та способу здійснює заклад.

4.7. Переведення учнів до наступного класу закладу здійснюється у порядку, встановленому галузевим Міністерством.

4.8. Переведення учнів до іншого закладу загальної середньої освіти здійснюється за наявності особових справ учнів встановленого галузевим Міністерством зразка.

4.9. Учні 3-8-х класів, які за результатами річного оцінювання здобули початковий рівень навчальних досягнень (1, 2, 3) у вивченні одного з предметів (українська мова, математика, алгебра, геометрія), згідно з рішенням педагогічної ради закладу та батьків (одного із батьків) або інших законних представників можуть бути залишені для повторного здобуття загальної середньої освіти у тому самому класі закладу не більше одного разу упродовж здобуття учнем початкової чи базової середньої освіти.

4.10. Учні 4-х та 9-х класів, які не мають результатів річного оцінювання та (або) державної підсумкової атестації з будь-яких предметів, повинні пройти річне оцінювання в закладі загальної середньої освіти, у якому продовжують навчання, та (або) державну підсумкову атестацію. 

У такому випадку річне оцінювання здійснюється упродовж навчального року згідно з графіком та завданнями, затвердженими наказом директора закладу та погодженими педагогічною радою. 

4.11. Учні 4-х та 9-х класів, які не мають результатів річного оцінювання та державної підсумкової атестації у зв’язку із невідвідуванням закладу (не менше шести останніх місяців навчального року підряд) та за відсутності будь-яких відомостей щодо місця їх проживання чи перебування, їхніх батьків, або законних представників, визнаються такими, що вибули із закладу, та до наступного класу не переводяться згідно з рішенням педагогічної ради закладу, що оформлюється відповідним наказом директора. 

4.12. Особова справа, медична карта, результати оцінювання попередніх років учнів, яких було визнано такими, що вибули із закладу, зберігаються у ньому відповідно до законодавства.

4.13. Рішення педагогічної ради та відповідний наказ директора закладу про визнання учнів такими, що вибули із закладу, упродовж одного робочого дня оприлюднюються на офіційному веб-сайті закладу. 

4.14. Учні, які вибули згідно з поданою ними особисто до закладу письмовою заявою (у разі досягнення повноліття), їхніми батьками (одним із батьків) або законним представником, поновлюються у закладі та можуть продовжити навчання і пройти річне оцінювання та (або) державну підсумкову атестацію за екстернатною формою згідно з наказом директора закладу.

4.15. За результатами навчання учням видається відповідний документ (свідоцтво досягнень, табель навчальних досягнень, свідоцтво про здобуття початкової освіти, свідоцтво про здобуття базової середньої освіти). Зразки документів про базову середню освіту затверджуються Кабінетом Міністрів України.

4.16. Учні, які закінчили 9-й клас, отримують свідоцтво про здобуття базової середньої освіти (з навчальними досягненнями високого рівня (10, 11, 12 балів) – свідоцтво про здобуття базової середньої освіти з відзнакою). 

4.17. Учням 9-х, які не атестовані хоча б з одного предмета, видається табель успішності.

4.18. За відмінні успіхи в навчанні учні 3-8-х класів можуть нагороджуватися похвальним листом «За високі досягнення у навчанні».

За успіхи у навчанні для учасників освітнього процесу закладу можуть встановлюватися різні форми морального і матеріального заохочення.

4.19. Свідоцтва про здобуття початкової освіти, свідоцтва про здобуття базової середньої освіти та відповідні додатки до них реєструються у книгах обліку та видачі зазначених документів.

V. ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС У ЗАКЛАДІ

5.1. Виховання учнів у закладі здійснюється під час проведення уроків, в процесі позаурочної та позашкільної роботи.

5.2. Цілі виховного процесу в закладі визначаються на основі принципів, закладених у Конституції та законах України, інших нормативно-правових актах.

5.3. У закладі забороняється утворення та діяльність організаційних структур політичних партій, а також релігійних організацій і воєнізованих формувань.

Примусове залучення учнів закладу до вступу в будь-які громадські об`єднання, громадські, громадсько-політичні, релігійні організації і воєнізовані формування, а також до діяльності в зазначених об`єднаннях, участі в агітаційній роботі та політичних акціях забороняється.

5.4. Дисципліна в закладі дотримується на основі взаємоповаги усіх учасників освітнього процесу, дотримання правил внутрішнього розпорядку та даного Статуту.

Застосування методів фізичного та психічного насильства до учнів забороняється.

VІ.  УЧАСНИКИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

6.1. Учасниками освітнього процесу в закладі є учні, педагогічні працівники, психологи, бібліотекарі, інші спеціалісти закладу, керівники, батьки або особи, які їх замінюють.

6.2. Статус, права та обов’язки учасників освітнього процесу, їх права та обов’язки визначаються Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», іншими нормативно-правовими актами, цим Статутом, правилами внутрішнього розпорядку закладу.

6.3. Учень — особа, яка навчається і виховується в закладі.

6.4. Учні закладу мають гарантоване державою право на:

 • доступність і безоплатність базової загальної середньої освіти;
 • вибір форми навчання, факультативів, спецкурсів, позакласних занять;
 • безпечні і нешкідливі умови навчання та праці;
 • користування      навчальною,        матеріально-технічною,          культурноспортивною, базою закладу;
 • участь в різних видах освітньої діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;
 • отримання додаткових, у тому числі платних, освітніх послуг;
 • перегляд результатів оцінювання навчальних досягнень з усіх предметів інваріантної та варіативної частини;
 • участь в роботі органів громадського самоврядування закладу;
 • участь в роботі добровільних самодіяльних об’єднань, творчих студій, клубів, гуртків, груп за інтересами тощо;
 • повагу людської гідності, вільне вираження поглядів, переконань;
 • захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насильства, від дій педагогічних та інших працівників, які порушують їх права, принижують честь і гідність.

6.5. Учні закладу зобов’язані:

 • оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками в обсязі не меншому, ніж визначено Державним стандартом базової загальної

середньої освіти;

 • підвищувати свій загальний культурний рівень;
 • брати участь у пошуковій та науковій діяльності, передбаченій освітніми програмами та навчальним планом закладу, даним Статутом;
 • дотримуватися вимог законодавства, моральних, етичних норм, поважати честь і гідність інших учнів та працівників;
 • виконувати вимоги педагогічних та інших працівників закладу відповідно до даного Статуту та правил внутрішнього розпорядку закладу;

брати посильну участь у різних видах трудової діяльності,  що не заборонені чинним законодавством;

 • дбайливо ставитися до державного, громадського і особистого майна, майна інших учасників освітнього процесу;
 • дотримуватися вимог даного Статуту, правил внутрішнього розпорядку закладу;  дотримуватися правил особистої гігієни.
  • Учні закладу залучаються за їх згодою та згодою батьків або осіб, які їх замінюють, до самообслуговування, різних видів суспільно корисної праці відповідно до даного Статуту і правил внутрішнього розпорядку з урахуванням віку, статі, фізичних можливостей.
  • За невиконання учасниками освітнього процесу своїх обов’язків, порушення цього Статуту, правил внутрішнього розпорядку на них можуть накладатися стягнення відповідно до закону.
  • Педагогічним працівником закладу повинна бути особа з високими моральними якостями, яка має відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснює педагогічну діяльність, забезпечує результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я якої дає змогу виконувати професійні обов’язки в закладах загальної середньої освіти.
  • До педагогічної діяльності у закладі не допускаються особи, яким вона заборонена за медичними показаннями, за вироком суду. Перелік медичних протипоказань щодо провадження педагогічної діяльності встановлюється законодавством.
  • Призначення на посаду, звільнення з посади педагогічних та інших працівників закладу, інші трудові відносини регулюються законодавством про працю, Законом України «Про загальну середню освіту» та іншими законодавчими актами.
  • Призначення на посаду педагогічних працівників закладу здійснюється на конкурсній основі. Порядок проведення конкурсу розробляється закладом.

Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається відповідно до законодавства директором закладу. Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника.

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише в разі зміни кількості годин для вивчення окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням вимог законодавства України про працю.

 • Директор закладу призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями, права та обов’язки яких визначаються нормативно-правовими актами галузевого Міністерства, правилами внутрішнього розпорядку та цим Статутом.
  • Не допускається відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків крім випадків, передбачених законодавством.

Залучення педагогічних працівників до участі у видах робіт, не передбачених робочим навчальним планом, навчальними програмами та іншими документами, що регламентують діяльність навчального закладу, здійснюється лише за їх згодою.

 • Педагогічні працівники закладу підлягають атестації відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України. 

За результатами атестації педагогічних працівників визначається їх відповідність займаній посаді, присвоюється кваліфікаційна категорія (спеціаліст, спеціаліст другої, першої, вищої категорії) та може бути присвоєно педагогічне звання “старший учитель”, “учитель — методист”, “педагог — організатор — методист” та інші.

 • Педагогічні працівники закладу мають право:
 • самостійно обирати форми, методи, способи навчальної роботи, не шкідливі для здоров’я учнів;
 • брати участь у роботі методичних об’єднань, нарад, зборів закладу та інших органів самоврядування закладу, в заходах, пов’язаних з організацією освітнього процесу;
 • обирати форми та здійснювати підвищення своєї кваліфікації; навчатися у вищих навчальних закладах і закладах системи підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
 • проходити атестацію для здобуття відповідної кваліфікаційної категорії та отримувати її в разі успішного проходження атестації;
 • проводити в установленому порядку експериментальну, пошукову роботу;
 • вносити керівництву закладу та департаменту освіти Вінницької міської ради пропозиції щодо поліпшення освітнього процесу;
 • на соціальне і матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;
 • об’єднуватися у професійні спілки та бути членами інших громадських об`єднань, діяльність яких не заборонена законодавством;
 • порушувати питання захисту прав, професійної та людської честі і гідності.

6.16. Педагогічні працівники закладу зобов’язані:

 • забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до освітніх програм з дотриманням вимог Державного

стандарту базової загальної середньої освіти;

 • контролювати рівень навчальних досягнень учнів;
 • нести відповідальність за відповідність оцінювання навчальних досягнень учнів критеріям оцінювання, затвердженим галузевим Міністерством, доводити результати навчальних досягнень учнів до відома дітей, батьків, осіб, що їх замінюють, директора (заступника директора) закладу;
 • сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров’я;
 • виховувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;
 • виконувати даний Статут закладу, правила внутрішнього розпорядку, умови трудового договору (контракту);
 • брати участь у роботі педагогічної ради;
 • виховувати в учнів шанобливе ставлення до батьків, жінок, старших за віком осіб; повагу до народних традицій та звичаїв, духовних і культурних надбань народу;

готувати учнів до самостійного життя з дотриманням принципів взаєморозуміння, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

 • дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати особисту гідність учнів та їх батьків;
 • постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, рівень загальної і політичної культури;
 • виконувати накази і розпорядження директора закладу, департаменту освіти Вінницької міської ради;
 • вести відповідну документацію.
  • Педагогічні працівники, які систематично порушують даний Статут, правила внутрішнього розпорядку закладу, не виконують посадових обов’язків, умови трудового договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи згідно із законодавством.
  • Права і обов’язки інших працівників та допоміжного персоналу регулюються трудовим законодавством, даним Статутом та правилами внутрішнього розпорядку закладу.
  • Батьки учнів та особи, які їх замінюють, мають право:
 • обирати навчальний заклад та форми навчання для неповнолітніх дітей;
 • створювати батьківські громадські організації та брати участь в їх діяльності, обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;
 • звертатися до департаменту освіти Вінницької міської ради, директора закладу і органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;
 • приймати рішення про участь дитини в науковій, спортивній, трудовій, пошуковій та інноваційній діяльності закладу;
 • брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації освітнього процесу та зміцнення матеріально-технічної бази закладу;
 • на захист законних інтересів дітей в органах громадського самоврядування закладу та у відповідних державних, судових органах.

6.20. Батьки та особи, які їх замінюють, є відповідальними за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти, їх виховання і зобов’язані:

 • створювати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;
 • забезпечувати дотримання дітьми вимог даного Статуту закладу;
 • поважати честь і гідність дитини та працівників закладу;
 • постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;
 • виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до сім’ї, старших за віком, державної, регіональних мов або мов меншин і рідної мови, до народних традицій і звичаїв;
 • виховувати повагу до національних, історичних, культурних цінностей Українського народу, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання та навколишнього природного середовища, любов до України.

6.21. У разі невиконання батьками та особами, які їх замінюють, обов’язків, передбачених законодавством, заклад може порушувати в установленому порядку клопотання про відповідальність таких осіб, у тому числі позбавлення їх батьківських прав.

VIІ.   УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ

7.1. Керівництво закладом здійснює його директор. Посаду директора закладу може обіймати особа, яка є громадянином України, має вищу освіту та стаж педагогічної роботи не менше трьох років, а також організаторські здібності, фізичний і психічний стан якої не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

7.2. Директор закладу призначається на посаду і звільняється з посади за наказом департаменту освіти Вінницької міської ради.

7.3. Директор закладу призначається на посаду за результатами конкурсного відбору строком на шість років (строком на два роки — для особи, яка призначається на посаду директора закладу загальної середньої освіти вперше) на підставі рішення конкурсної комісії, шляхом укладення контракту (трудового договору).

7.4. Одна і та сама особа не може бути керівником відповідного закладу більше ніж два строки підряд (до першого строку включається дворічний строк перебування на посаді керівника закладу, призначеного вперше). Після закінчення другого строку перебування на посаді особа має право брати участь у конкурсі на заміщення вакансії керівника в іншому закладі загальної середньої освіти або продовжити роботу в цьому ж закладі на іншій посаді.

7.5. Заступники директора призначаються на посаду та звільняються з посади директором закладу згідно із законодавством.

7.6. Директор закладу:

 • здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення

фахового і кваліфікаційного рівня працівників;

 • організовує освітній процес;
 • забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і освітніх програм, якістю знань, умінь та навичок учнів;
 • відповідає за дотримання вимог Державного стандарту базової загальної середньої освіти, за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;
 • створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;
 • забезпечує дотримання вимог щодо охорони дитинства, санітарногігієнічних та протипожежних норм, вимог техніки безпеки;
 • складає кошторис та штатний розпис на відповідний рік, подає їх на затвердження в департамент освіти Вінницької міської ради, спільно з головним бухгалтером забезпечує правильність та ефективність використання бюджетних коштів;
 • розпоряджається в установленому порядку майном закладу та його коштами;
 • підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи

педагогів;

сприяє залученню діячів науки, культури, членів творчих спілок, працівників підприємств, установ, організацій до освітнього процесу, керівництва учнівськими об’єднаннями за інтересами;

 • забезпечує реалізацію права учнів на захист від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;
 • вживає заходів до запобігання вживанню учнями алкоголю, наркотиків;
 • контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів;
 • видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;
 • планує власну діяльність та формує стратегію розвитку закладу;
 • відповідає за оприлюднення на офіційному веб-сайті закладу кошторису та фінансового звіту про надходження та використання всіх отриманих коштів, інформацію про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством;
 • щороку звітує про свою роботу на загальних зборах колективу.
  • Колегіальним органом управління закладу є педагогічна рада, повноваження якої визначаються Законом «Про загальну середню освіту» і статутом закладу. Засідання педагогічної ради проводяться у міру потреби, але не менш як чотири рази на рік.
  • Директор закладу є головою педагогічної ради.
  • Усі педагогічні працівники закладу беруть участь у засіданнях педагогічної ради. 

7.10.Педагогічна рада закладу:

− планує роботу закладу;

− схвалює освітню (освітні) програму (програми) закладу та оцінює результативність її (їх) виконання;

− формує систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості освіти, включаючи систему та механізми забезпечення академічної доброчесності;

− розглядає питання щодо вдосконалення і методичного забезпечення освітнього процесу;

− приймає рішення щодо переведення учнів до наступного класу і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за успіхи у навчанні;

− обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, визначає заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, затверджує щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

− розглядає питання впровадження в освітній процес найкращого педагогічного досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, експериментальній, інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які сприяють розвитку освіти;

− ухвалює рішення щодо відзначення, морального та матеріального заохочення учнів, працівників закладу та інших учасників освітнього процесу;

− розглядає питання щодо відповідальності учнів, працівників закладу та інших учасників освітнього процесу за невиконання ними своїх обов’язків;

− має право ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту закладу та проведення громадської акредитації закладу;

− розглядає інші питання, віднесені законом та/або статутом закладу до її повноважень.

7.11. Рішення педагогічної ради закладу вводяться в дію рішеннями директора закладу.

7.12. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування закладу є загальні збори колективу закладу, що скликаються за рішенням ради закладу не менш як один раз на рік.

Встановлюється такий склад загальних зборів:

 • педагогічний колектив закладу у повному складі;
 • батьківські комітети всіх класів закладу;  учні старшокласники, які обрані до складу ради старшокласників.

Загальні збори заслуховують звіт директора про здійснення керівництва закладом, розглядають питання освітньої, виховної, методичної, економічної і фінансово-господарської діяльності закладу.

 • У закладі можуть діяти:

− органи самоврядування працівників закладу освіти;

− органи самоврядування здобувачів освіти;

− органи батьківського самоврядування;

− інші органи громадського самоврядування учасників освітнього процесу.

 • У закладі за рішенням загальних зборів можуть створюватися та діяти рада закладу, діяльність якої регулюється цим Статутом, а також піклувальна рада, методичні об’єднання, комісії, асоціації, положення про які розробляє і затверджує галузеве Міністерство.

До складу ради закладу обираються представники педагогічного колективу, учнів школи II ступеня, батьків і громадськості.

Члени піклувальної ради закладу обираються на загальних зборах. Склад піклувальної ради формується з представників органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, закладу та окремих громадян.

Піклувальна рада вживає заходів до зміцнення матеріально-технічної і навчально-методичної бази, залучення додаткових джерел фінансування закладу, поліпшення умов для організації освітнього процесу, стимулювання творчої праці педагогічних працівників.

VIIІ.  МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА ЗАКЛАДУ

8.1. Матеріально-технічна база закладу включає будівлі, споруди, землю, інженерні комунікації, обладнання, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі. 

8.2. Майно, закріплене за закладом, належить йому на правах оперативного управління відповідно до чинного законодавства. 

8.3. Заклад має право придбати, орендувати необхідне йому обладнання та інші матеріальні ресурси, користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або приватних осіб з оплатою, відповідно до укладених

угод, здавати в оренду майно (без права викупу), за погодженням уповноваженим органом — Департаментом освіти Вінницької міської ради.

8.4. Відповідно до чинного законодавства заклад користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.

    8.5. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна проводиться лише у випадках передбачених чинним законодавством. Збитки завдані закладу внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

IХ. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

9.1. Заклад є неприбутковою установою та не має на меті отримання доходів (прибутків) або їх частини для розподілу серед засновників (власників), працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску). Доходи (прибутки) закладу використовуються виключно для фінансування видатків на утримання закладу, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених його установчими документами. 

9.2. Фінансування закладу здійснюється головним розпорядником коштів – Департаментом освіти Вінницької міської ради згідно чинного законодавства та на основі кошторису.

Джерелами фінансування кошторису закладу є:

 • кошти бюджету Вінницької міської об’єднаної територіальної громади;
 • кошти, отримані від надання додаткових освітніх  послуг, передбачених чинним законодавством;
 • кошти від реалізації списаного майна, від оренди приміщень, споруд, обладнання;
 • добровільні грошові внески і спонсорські пожертвування підприємств, установ, організацій та окремих громадян, іноземних, юридичних і фізичних осіб.
  • Бюджетне фінансування та власні надходження закладу зараховуються на рахунки, відкриті в органах Державної казначейської служби України і використовуються згідно з кошторисом.
  • Порядок ведення діловодства і бухгалтерського обліку у закладі визначається чинним законодавством, нормативно-правовими актами Міністерства фінансів України, галузевого Міністерства та Вінницької міської ради. За рішенням органу управління (Департамент освіти Вінницької міської ради) бухгалтерський облік може здійснюватися самостійно або централізованою бухгалтерією.
  • Заклад складає та подає в установленому чинним законодавством  порядку фінансову, бюджетну та статистичну звітність. 

Х.   МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

10.1. Заклад за наявності належної матеріально-технічної та соціальнокультурної бази, відповідного фінансування має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв’язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.

Заклад має право відповідно до законодавства укладати договори про співробітництво з іншими закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями інших країн.

10.2. Участь закладу у міжнародних програмах, проектах, учнівському та педагогічному обміні здійснюється відповідно до законодавства.

XI.   КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ЗАКЛАДУ

11.1. 1. Державний нагляд (контроль) у сфері освіти здійснюється з метою реалізації єдиної державної політики в цій сфері та спрямований на забезпечення інтересів суспільства щодо належної якості освіти та освітньої діяльності.

11.2. Державний нагляд (контроль) у сфері освіти здійснюється Державною службою якості освіти та її територіальними органами.

11.3. Державна служба якості освіти та її територіальні органи проводять інституційний аудит закладу відповідно до Закону «Про освіту» і позапланові перевірки у порядку, передбаченому Законом України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».

11.4. Інституційний аудит закладу проводиться один раз на 10 років. Інституційний аудит включає планову перевірку дотримання ліцензійних умов.

11.5. Ліцензування, контроль за дотриманням ліцензійних умов, видача та анулювання ліцензії закладу на освітню діяльність здійснюються у порядку, визначеному законодавством.

11.6. Державний нагляд за діяльністю закладу здійснюють Департамент освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації, органи місцевого самоврядування, департамент освіти Вінницької міської ради в межах наданих їм повноважень.

XІІ.   ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

12.1. Зміни до Статуту затверджуються засновником (власником) закладу шляхом викладення Статуту в новій редакції.

12.2. Зміни до Статуту здійснюються при змінах чинного законодавства та в інших випадках за рішенням засновника (власника).

12.3. Зміни до Статуту набувають юридичної сили з моменту їх державної реєстрації згідно з чинним законодавством.

ХІІІ.   РЕОРГАНІЗАЦІЯ АБО ЛІКВІДАЦІЯ ЗАКЛАДУ

13.1. Припинення діяльності закладу здійснюється шляхом реорганізації (злиття, поділу, приєднання, перетворення) або ліквідації відповідно до чинного законодавства. 

13.2. Ліквідація або реорганізація закладу здійснюється за рішенням його засновника (власника) або за рішенням суду.

13.3. У разі припинення діяльності закладу (у результаті його ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) активи закладу за рішенням виконавчого комітету міської ради передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду в межах комунальної власності міста або зараховуються до доходу бюджету Вінницької міської об’єднаної територіальної громади в частині грошових коштів.

13.4. У разі реорганізації закладу вся сукупність його прав та обов’язків переходить до його правонаступників.

13.5. Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною засновником (власником), а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду – ліквідаційною комісією, призначеною цим органом. З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління закладом. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно закладу, виявляє його дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його засновнику (власнику). 

13.6. Заклад є таким, що припинив свою діяльність, з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи.

Міський голова                                                                                     С. Моргунов Департамент освіти Вінницької міської ради

Мазур Наталія Володимирівна Заступник директора департаменту з економічних питань